Mobile version coming soon
Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн статистик

2019 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Нэгдсэн хөрөнгийн багц дахь үндсэн зээлдэгчийн нас

 

Үндсэн зээлдэгчийн  нас

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

≤ 25

157

0,26%

8,346.79

0.30%

25 < ҮЗН ≤ 30

6,343

10.50%

323,440.66

11.67%

30 < ҮЗН ≤ 35

16,617

27.51%

815,777.06

29.46%

35 < ҮЗН ≤ 40

13,037

21.59%

634,735.51

22.91%

40 < ҮЗН ≤ 45

9,587

15.87%

438,066.82

15.81%

45 < ҮЗН ≤ 50

6,994

11.58%

296,805.51

10.71%

50 < ҮЗН ≤ 55

4,602

7.62%

161,966.55

5.85%

55 < ҮЗН ≤ 60

2,372

3.93%

71,797.02

2.59%

>60

684

1.13%

19,547.16

0.71%

НИЙТ

60.393

100.00%

2.770,484.08

100.00%

 <ҮЗН> Үндсэн зээлдэгчийн нас

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багцын хүйсийн ангилал

Хүйс

Зээлийн   тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг)

Нийт үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Эрэгтэй

33,381

55.27%

1,572,328.78

56.75%

Эмэгтэй

27,012

44.73%

1,198,155.30

43.25%

Нийт:

60,393

100.00%

2,770,484.08

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэгдсэн хөрөнгийн багц худалдан авсан орон сууцны байршил (аймаг, хотоор)

Аймаг/Хот

Зээлийн тоо

Нийт дансдад эзлэх хувь (%)

Зээлийн өрийн үлдэгдэл (сая төг.)

Нийт өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь (%)

Улаанбаатар

46,721

77.36%

2,331,265.62

84.15%

Баян-Өлгий

275

0.46%

9,173.61

0.33%

Увс

581

0.96%

21,803.35

0.79%

Ховд

783

1.30%

25,260.13

0.91%

Завхан

148

0.25%

4,725.95

0.17%

Говь-Алтай

389

0.64%

10,633.02

0.38%

Хөвсгөл

105

0.17%

4,251.20

0.15%

Архангай

332

0.55%

11,689.45

0.42%

Баянхонгор

841

1.39%

24,875.28

0.90%

Булган

84

0.14%

2,698.04

0.10%

Өвөрхангай

526

0.87%

16,805.65

0.61%

Өмнөговь

460

0.76%

14,437.57

0.52%

Дархан-Уул

2,507

4.15%

79,446.50

2.87%

Орхон

2,119

3.51%

78,377.28

2.83%

Төв

228

0.38%

6,192.46

0.22%

Дундговь

217

0.36%

6,131.45

0.22%

Дорноговь

1,320

2.19%

41,367.58

1.49%

Хэнтий

301

0.50%

9,970.66

0.36%

Сүхбаатар

425

0.70%

12,762.54

0.46%

Дорнод

1,106

1.83%

34,177.06

1.23%

Сэлэнгэ

716

1.19%

19,357.77

0.70%

Говьсүмбэр

209

0.35%

5,081.91

0.18%

Нийт

60.393

100.00%

2.770,484.08

100.00%