Mobile version coming soon
Бидний тухай

МИК Групп компани нь, Монгол Улсад ипотекийн хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэхийг зорьж, МИК Холдинг ХК, түүний охин компани Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК ХХК (MИK OCCK ХХК) мөн тэдгээрийн охин компани болох Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зорилгоор үүсгэн байгуулсан 18 Тусгай зориулалтын компаниудаас (ТЗК) бүрдэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

МИК Холдинг ХК нь Монголын Хөрөнгийн Бирж (MSE: MIK) дээр бүртгэлтэй компани бөгөөд 2015 онд, MИK OCCK ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид Хувьцаа солилцох болон эрх шилжүүлэх гэрээний дагуу МИК Холдинг ХК-д зохих хувьцааг шилжүүлэн, МИК Холдинг ХК-ийг толгой компани болгон өөрчлөн байгуулсан. Түүний хүрээнд MИK OCCK ХХК-ийн хувьцааг эзэмшин, удирдлагаар ханган ажиллаж байна.

MИK OCCK ХХК нь Орон Сууцны Санхүүжилтийн Компани бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос авсан тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах болон Хэлцэл эрхлэн гүйцэтгэх үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байна.

2017 оны Аудитлагдсан нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд МИК Групп компанийн нийт хөрөнгө нь 3.1 их наяд төгрөг, үүнээс өөрийн хөрөнгө нь 208 тэрбум төгрөгтэй гэж тусгагдсан.

Групп Компанийн бүтэц

Хувьцаа эзэмшигчид

2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 182 хувьцаа эзэмшигчидтэй байна.