Mobile version coming soon
ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар

ТУЗ-ийн дарга
М.Мөнхбаатар 
Улаанбаатар хотын банкны зөвлөх 
 
 
 

ТУЗ-ийн гишүүн
Д.Аюуш
Монголбанкны Хууль, эрх зүйн газрын захирал 
 
 

ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Чойжилжалбуу
Хөгжлийн банкны дэд захирал бөгөөд Актив Пассив, хөрөнгийн удирдлагын газрын захирал

ТУЗ-ийн гишүүн
Т.Даваажав
ХХБ-ны Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал
 
 
 

ТУЗ-ийн гишүүн
С.Батчимэг
"Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
 
 

 

 

 

 

 

 
ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Гантулга  
"МИК Холдинг" ХК, "МИК ОССК" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
 
 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Э.Шижир

Уул уурхай металлургын цогцолбор байгуулах төслийн удирдагч

 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 
Ч.Хашчулуун 

Монгол Улсын Их Сургуулийн дэд профессор 

 
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Ч.Отгочулуу 

"Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв"-ийн зөвлөх 

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг

Компанийн засаглалын зөв бодлого, зарчмыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдол өгч ажилладгийн  хувьд Компанийн ХЭХ, ТУЗ-ийн хурал, түүний дэргэдэх хороодын хурлыг тогтмол зохион байгуулж, эрх хэмжээний хүрээнд асуудлыг шийдвэрлүүлэн ажилладаг. МИК Холдинг ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэд Санхүү, аудитын хороо, Эрсдэлийн удирдлагын хороо, Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хороо, Нэр дэвшүүлэх шагнал урамшууллын хороо гэсэн 4 хороо үйл ажиллагаа явуулж байна.


Эрсдэлийн удирдлагын хороо нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд зах зээлийн болон зээлийн эрсдэлийг урьдчилан тооцож, ТУЗ-өөс баталж өгсөн компанийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд зэрэг учирч болох олон талт эрсдэлээс хамгаалах дүгнэлт гаргах, эрсдэлээс хамгаалах бодлого, журмыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавир, зөвлөмж мэдээллээр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг
 
Эрсдэлийн удирдлагын хорооны дарга: Т.Даваажав 
Гишүүд: Д.Аюуш, С.Батчимэг, Б.Гантулга, Ч.Отгочулуу

Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо нь ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгох бүрэн эрхийн хугацааг цуцлах болон сунгах, компанийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого тодорхойлох, компанийн хүний нөөц бүрдүүлэх, ажиллагсдыг тогтвортой үр бүтээлтэй ажиллуулах чиглэлээр асуудал хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг.

Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны дарга: М.Мөнхбаатар
Гишүүд: Э.Шижир, Ч.Отгочулуу, Ч.Хашчулуун

Санхүү аудитын хороо нь ТУЗ-д удирдах чиглүүлэх болон хянан шалгах үүргээ үр ашигтай бүтээлчээр хийж гүйцэтгэхэд туслах, ялангуяа компанийн санхүүгийн тайлан, дотоод хяналтын бодлого журмын үнэн зөв эсэхийг хянан баталгаажуулах, хөндлөнгийн болон дотоод аудитортой харилцан ажиллах нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн удирдлагатай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэлт өгөх, мэдээлэл зөвлөмжөөр хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг.

Санхүү, аудитын хорооны дарга: Э.Шижир,
Гишүүд:  Т.Даваажав, Ч.Отгочулуу, Ч.Хашчулуун 

Үйл ажиллагаа эрх зүйн хороо нь Компанийн үйл ажиллагааны стратегийн төлөвлөлт түүний хэрэгжилт, үйл ажиллагааны дүрэм журам, гэрээ хэлцэл, эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх шаардлагатай мэдээлэл зөвлөмжөөр хангах, дүгнэлт гаргах зэрэг чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг.

Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хорооны дарга: Д.Аюуш
Гишүүд: Б.Чойжилжалбуу, С.Батчимэг, Б.Гантулга, Ч.Хашчулуун