Mobile version coming soon
Онцлох гол үзүүлэлтүүд

Орон сууцны зах зээлд үзүүлсэн нөлөө  (2019 оны 3 сарын 31-ний байдлаар)

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн хэмжээ (сая  төг.)

3,650,308

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн зээлдэгчдийн  тоо

71,957

Нийт баталгаа болж буй зээлийн  хөрөнгийн хэмжээ (сая төг.)

 2,770,484

Шинээр санхүүжүүлсэн (сая төг.)

2,402,781

Дахин санхүүжүүлсэн (сая төг.)

367,703

Зээлийн чанар (2019 оны 3 сарын 31-ний байдлаар)

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ

    6.82%

Чанаргүй зээлийн хэмжээ

   1.22%

Хөдөө орон нутгийн зээлийн хэмжээ,  зээлдэгчдийн тоо

   13,672

УБ хотод олгосон зээлийн хэмжээ зээлдэгчдийн тоо

   46,721

  Санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд (2019 оны 3 сарын 31-ний байдлаар)

Нийт хөрөнгийн өгөөж (%)

0.41

Хөшүүргийн харьцаа  

16.87

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (%)

6.88

Нэгж хувьцааны дансны үнэ (төг)

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

13,908.89

Нэгж хувьцааны ногдох ашиг (төг) 

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

237.16