Mobile version coming soon
Онцлох гол үзүүлэлтүүд

Орон сууцны зах зээлд үзүүлсэн нөлөө  (2019 оны 9 сарын 30-ний байдлаар)

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн хэмжээ (сая  төг.)

3,878,700

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн зээлдэгчдийн  тоо

75,456

Нийт баталгаа болж буй зээлийн  хөрөнгийн хэмжээ (сая төг.)

 2,858,093

Шинээр санхүүжүүлсэн (сая төг.)

2,499,655

Дахин санхүүжүүлсэн (сая төг.)

358,438

Зээлийн чанар (2019 оны 9 сарын 30-ний байдлаар)

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ

    7.20%

Чанаргүй зээлийн хэмжээ

   1.28%

Хөдөө орон нутгийн зээлийн хэмжээ,  зээлдэгчдийн тоо

   14,112

УБ хотод олгосон зээлийн хэмжээ зээлдэгчдийн тоо

   47,797

  Санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд  (2019 оны 9 сарын 30-ний байдлаар)

Нийт хөрөнгийн өгөөж (%)

0.6

Хөшүүргийн харьцаа  

16.7

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (%)

10.8

Нэгж хувьцааны дансны үнэ (төг)

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

13,890

Нэгж хувьцааны ногдох ашиг (төг) 

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

237.16