Mobile version coming soon
Онцлох гол үзүүлэлтүүд

Орон сууцны зах зээлд үзүүлсэн нөлөө  (2019 оны 6 сарын 30-ний байдлаар)

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн хэмжээ (сая  төг.)

3,650,300

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн зээлдэгчдийн  тоо

71,957

Нийт баталгаа болж буй зээлийн  хөрөнгийн хэмжээ (сая төг.)

 2,702,807

Шинээр санхүүжүүлсэн (сая төг.)

2,350,369

Дахин санхүүжүүлсэн (сая төг.)

352,437

Зээлийн чанар (2019 оны 6 сарын 30-ний байдлаар)

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ

    8.66%

Чанаргүй зээлийн хэмжээ

   1.34%

Хөдөө орон нутгийн зээлийн хэмжээ,  зээлдэгчдийн тоо

   13,434

УБ хотод олгосон зээлийн хэмжээ зээлдэгчдийн тоо

   45,976

  Санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд  (2019 оны 6 сарын 30-ний байдлаар)

Нийт хөрөнгийн өгөөж (%)

0.3

Хөшүүргийн харьцаа  

17.0

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (%)

5.2

Нэгж хувьцааны дансны үнэ (төг)

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

13,909.89

Нэгж хувьцааны ногдох ашиг (төг) 

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

237.16