Mobile version coming soon
ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛЭЭР БАТАЛГААЖСАН БОНД ГАРГАЛАА
Буцах
2020 оны 07 сарын 22 өдөр

"Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив Хорин Дөрөв” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг 2020 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгоод байсан юм.

Дээрх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд “МИК Актив Хорин Дөрөв ТЗК” ХХК нь 2020 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдөр 112 гаруй тэрбум төгрөгийн 30 хүртэлх жилийн хугацаатай ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд /ИЗББ/-ыг гаргалаа.

ИЗББ-ын төрөл

Хэмжээ /төгрөгөөр/

Давуу эрхтэй ИЗББ I

23,137,300,000

Давуу эрхтэй ИЗББ II

64,140,600,000

Давуу эрхтэй ИЗББ III

13,822,200,000

Энгийн эрхтэй

11,240,700,000