Mobile version coming soon
Онцлох гол үзүүлэлтүүд

Орон сууцны зах зээлд үзүүлсэн нөлөө  (2021 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар)

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн хэмжээ (сая  төг.)

4,379,937.3

Нийт гаргасан ИЗББ-ийн зээлдэгчдийн  тоо

83,539

Нийт баталгаа болж буй зээлийн  хөрөнгийн хэмжээ (сая төг.)

 2,989,522.9

Шинээр санхүүжүүлсэн (сая төг.)

2,643,191.1

Дахин санхүүжүүлсэн (сая төг.)

345,831.8

Зээлийн чанар (2021 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар)

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хэмжээ

    8.65%

Чанаргүй зээлийн хэмжээ

   0.44%

Хөдөө орон нутгийн зээлийн хэмжээ,  зээлдэгчдийн тоо

   48,88

УБ хотод олгосон зээлийн хэмжээ зээлдэгчдийн тоо

   14,962

  Санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд  (2021 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар)

Нийт хөрөнгийн өгөөж (%)

(0.9)

Хөшүүргийн харьцаа  (%)

26

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (%)

(24.7)

Нэгж хувьцааны дансны үнэ (төг)

*Хувьцааны дундаж ширхэгээр тооцсон 

11,600