Mobile version coming soon
Комплаенс

Комплаенс гэдэг нь компанийн бизнесийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагаас тогтоосон бусад зохицуулалт болон олон улсын стандарт, дүрэм журам, гэрээ хэлцлийн дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах тухай ойлголт юм.

МИК Групп компанийн хувьд Монгол улсын хууль тогтоомж, эрх бүхий зохицуулагч байгууллагын дүрэм, журам, шаардлага, ёс зүйн хэм хэмжээг баримталж, олон улсын комплаенсийн удирдлагын тогтолцооны (ISO 37301:2021) стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр нийцүүлэн ажиллаж байна.

Комплаенсийн нэгж нь компанийн зорилго, зорилт, стратеги төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд учирч болзошгүй комплаенсийн эрсдэлийг зохистой түвшинд удирдах, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг ханган, итгэлцлийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн комплаенсийн удирдлагыг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Компанийн комплаенсийн удирдлагын тогтолцоо:

Комплаенсийн нэгж нь дараах 3 үндсэн чиг үүргийн хүрээнд ажилладаг.