Mobile version coming soon
Барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай албан бичиг олгох үйл явц

Монгол Улсын Засгийн орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд МИК-д худалдагдсан зээлийн үндсэн болон нэмэлт барьцаа хөрөнгө МИК-ийн барьцаанд бүртгэгддэг. Орон сууцны зээлд хамрагдахдаа урьдчилгаа төлбөртөө орон сууц барьцаалж, зээлийн төлбөрийнхөө урьдчилгаа 30%-ийг төлсөн зээлдэгч, эсхүл орон сууцны зээлээ бүрэн төлж дууссан зээлдэгч “МИК ОССК” ХХК-иас “Барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай” албан тоотыг авч, орон сууцаа барьцаанаас чөлөөлөх шаардлагатай.

 

Барьцаа хөрөнгө чөлөөлөхөд шаардлагатай баримт бичгүүд:

 • Зээлдэгчийн иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Төлбөр төлөгдсөнийг нотлох зээлийн дансны дэлгэрэнгүй хуулга;
 • Зээлдэгчээс төлсөн зээлийн төлбөрийг “МИК АКТИВ ТЗК”-н дансанд шилжүүлснийг нотлох  дансны хуулга эсхүл өглөгийн дансны хуулга;
 • Банкнаас олгосон “Барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх тухай” албан тоот.

 

Орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрт барьцаалсан барьцаа хөрөнгө чөлөөлөхөд шаардлагатай баримт бичгүүд:

 • Зээлдэгч болон барьцаалуулагчдын иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар;
 • Үндсэн болон нэмэлт барьцаа хөрөнгийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Үндсэн болон нэмэлт барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний акт;
 • Үүргийн гүйцэтгэл хэсэгчлэн хангагдсаныг нотлох зээлийн дансны дэлгэрэнгүй хуулга;
 • Зээлдэгчийн банктай байгуулсан Зээлийн гэрээний хуулбар (шаардлагатай тохиолдолд);
 • Зээлдэгчийн банктай байгуулсан Барьцааны гэрээний хуулбар (шаардлагатай тохиолдолд);
 • Зээлдэгчийн орон сууц худалдан авсан Худалдах, худалдан авах гэрээ эсхүл Орон сууц захиалгын гэрээ.