Mobile version coming soon
Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн судалгаа
Буцах
2022 оны 11 сарын 08 өдөр

Монголын Ипотекийн Корпораци (МИК) нь банкуудын олгосон ипотекийн зээлийг багцлан худалдан авч, үнэт цаасжуулан ипотекийн зээлийн эх үүсвэрийг 10-30 жилийн хугацаатай болгодог. МИК-д шилжсэн ипотекийн зээлийн багцад шинжилгээ хийхэд нийт зээлдэгчийн 74% нь 60м2 хүртэл талбайтай байр худалдан авч, 68.3% нь сард 200-600 мянган төгрөгийг зээлд төлдөг бол 36% нь гэр хорооллоос орон сууцанд шилжсэн байна.