Mobile version coming soon
КОМПАНИЙН ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО
Буцах
2021 оны 08 сарын 05 өдөр

“МИК Холдинг” ХК-ийн 2021 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд өөрчлөлт оруулсныг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2021 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр  бүртгэсэн болно.

Компанийн үндсэн чиглэлд дараах үйл ажиллагааг нэмсэн.  Үүнд:

  • Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд байгууллагын үйл ажиллагаа;
  • Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа;
  • Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
  • Бизнесийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ;
  • Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа;
  • Санхүүгийн бусад үйлчилгээ.

 

Түүнчлэн, Компанийн өөрийн зорилго болон эрхлэх үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхтэй шууд болон шууд бус холбоотой, хууль тогтоомжид хориглоогүй бүхий л төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлж болох бөгөөд дүрэмд заагаагүй үйл ажиллагаа эрхлэх асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэхээр дүрэмд туслаа.