Mobile version coming soon
“МИК Актив Гучин нэг” ХХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт орлоо
Буцах
2022 оны 11 сарын 21 өдөр

“МИК Актив Гучин нэг ТЗК” ХХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дүгээр сарын 26-ны өдрийн №551 тоот тогтоолоор Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан билээ.  Тус тогтоолыг үндэслэн компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулан, ТЗК гэсэн тэмдэглэгээг компанийн оноосон нэр дээр нэмж, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүллээ.