Mobile version coming soon
ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛЭЭР БАТАЛГААЖСАН ЭЭЛЖИТ БОНД ГАРЛАА
Буцах
2023 оны 12 сарын 01 өдөр

Монголын ипотекийн корпораци (МИК)-с СЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийн дагуу банкнуудын олгосон ипотекийн зээлийг багцлан худалдан авч, 311 тэрбум төгрөгийн 30 хүртэлх жилийн хугацаатай ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд (ИЗББ)-ыг гаргалаа. Энэ удаа МИК-д шилжсэн 34-р багцад багтсан 3,268 өрхийн ипотекийн зээлийн 20,53% нь гэр хорооллоос орон сууцанд шилжсэн бол 23,07% нь орон нутгаас, 48,04% нь 20-33 хүртэлх насны залуус байгаа нь 2013 оноос хэрэгжиж буй хөнгөлөлттэй хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөр нь залуу гэр бүлийг дэмжих, агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлд хувь нэмэр оруулж байгааг илтгэж байна. Банкууд мессеж явуулах, зээлийн дансны утга өөрчлөх, гүйлгээний утгаас харагдах байдлаар тухайн харилцагчийн ипотекийн зээл МИК-д шилжсэн тухай мэдэгдсэн байна. 34-р ээлжийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын багцын зээлийн шинж чанарыг танилцуулж байна.

Ингэснээр бид 2023 онд 12,714 өрхийн, 1,07 их наяд төгрөгийн дүн бүхий ИЗББ гаргаж зээлийн 30 хүртэлх жилийн хугацааг баталгаажууллаа.

 

"Монголын ипотекийн корпораци ОССК" ХХК